top of page
members: Lab Members
오세진.jpg

Sejin Oh

Post-Doc
(2019.03 ~)
Ph.D. course
(2012.7~2019.02)

이효정.jpg

Hyo Jung Lee

Post-Doc

(2021.03 ~)

Ph.D. course

(2013.3~)

김수연.png

Suyeon Kim

Post-Doc

(2023.03~)

Ph.D. course

(2017.3~2023.02)

Research Assistant

(2016.7~2017.02)

조은호.png

Eunho Cho

Ph.D. course

(2018.3~)

고대의대 학생연구원 교육프로그램 1기

(2017.6~2017.8)

증명사진.jpg

Minkyu Son

Ph.D. course

(2021.03~)

Undergraduate Research Assistant

(2020.01~)

고대의대 학생연구원 교육프로그램 3기

(2019.7~2019.8)

그림1.jpg

Chaeleen Lee

Ph.D. course

(2021.09~)

Research assistant

(2021.02~2021.08)

DSCF0166 - .jpg

Ahn Junhyeok

Ph.D. course

(2022.09~)

Research assistant

(2021.05.01~)

고대의대 학생연구원 교육프로그램 3기

(2019.7~2019.8)

민증,운전면허사이즈1.jpg

Seungho Lee

Ph.D. course

(2022.03~)

IMG_1549 윤다영 민.jpg

Dayoung Yoon

Ph.D. course

(2022.09~)

Research Assistant

(2022.03~)

KakaoTalk_20230823_143413814.jpg

Heeju Kwon

Ph.D course
(2023.03~)

KakaoTalk_20230823_150202050.jpg

Jisu Jeong

Ph.D course
(2023.09~)

KakaoTalk_20230823_150154694.jpg

Seungjong Kim

Ph.D course
(2023.09~)

여권사진_채지수.jpg

Jisu Chae

MS course

(2020.09~2023.06)

Undergraduate Research Assistant

(2020.05~2020.08)

IMG_9443.jpg

Jo Eun Chung

MS course

(2021.03~2023.02)

고대의대 학생연구원 교육프로그램 3기

(2019.7~2019.8)

송권호.jpg

Kwonho Song

Professor (Daegu Catholic Uni)
(2020.09~)
Post-Doc
(2011.09 ~2020.08)

증명사진.jpg

Sung Wook Son

Post-Doc
(2019.11 ~2020.08)

우선랑.png

Seon Rang Woo

Post-Doc

( 2014.12 ~ 2018.11)

노경희.jpg

Kyung-Hee Noh

Post-Doc

Ph.D course

(2005.9~2014.05)

이영호.jpg

Young-Ho Lee

Post-Doc

Ph.D course

(2010.2~2016.03)

bottom of page